Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com
Risicotaxatie en veiligheidsplan2019-08-15T10:26:12+00:00

Risicotaxatie en Veiligheidsplan

Kindermishandeling zo vroeg mogelijk onderkennen zodat kinderen zo snel mogelijk passende hulp kunnen krijgen en de schade zoveel mogelijk beperkt wordt – dat is een belangrijke ambitie van de huidige transformatie in de zorg voor jeugd.

Meer nog dan voorheen worden professionals die met ouders en/of kinderen werken, gewezen op hun verantwoordelijkheid om de veiligheid van kinderen mee te wegen in de besluiten die zij nemen. Daarom is het van belang dat ze een inschatting kunnen maken van eventuele veiligheidsrisico’s.

Instrumenten kunnen een hulpmiddel zijn om kindermishandeling te signaleren of een risico- of veiligheidstaxatie te maken en zo eventuele blinde vlekken in beeld te krijgen. De vraag is echter of je er dan bent. In de praktijk blijken er veel vragen maar ook misverstanden te zijn over risicotaxatie. Wat houdt risicotaxatie precies in? Hoe verhoudt dit zich tot veiligheidstaxatie en behoeftentaxatie? Wat heb je eraan? En: wat zijn de beperkingen van dit soort instrumenten?

De hoofddoelen voor ouders en jeugdige zijn: het creëren van (voldoende) veiligheid in de opvoedsituatie en het verwerken, herstellen of verminderen van de gevolgen voor de jeugdige, zodat die zich (weer) goed kan ontwikkelen. Om die doelen te bereiken zet de jeugdprofessional bij voorkeur een specifieke, effectieve interventie in. Daarnaast kan het nodig zijn om specifieke behandelmethoden die gericht zijn op de aanpak van de (gevolgen) van kindermishandeling te integreren in het hulpaanbod.

Bij kindermishandeling gaat het vaak om combinaties van problemen bij de ouders, de jeugdige, het gezin en de omgeving. Een effectieve aanpak van kindermishandeling dient daarom gericht te zijn op alle factoren die hieraan bijdragen of er het gevolg van zijn. Dit vraagt om een systeemgerichte aanpak met aandacht voor wat het gezin en alle individuele leden nodig hebben en welke mogelijkheden zij en hun sociale netwerk hebben om zelf, al of niet met ondersteuning, duurzaam veiligheid voor de jeugdige te realiseren.

De training kan naar wens opgesteld worden en kan onder andere ingaan op

  • Hoe stel ik een veiligheidsplan op?
  • Uit welke onderdelen moet een veiligheidsplan bestaan?
  • Hoe voer ik een risicotaxatie uit?
  • Hoe betrek ik het gezin en het netwerk in het veiligheidsplan?
  • Welke instrumenten kun je inzetten om informatie te verkrijgen?
  • Wat zijn interventies om kindermishandeling te stoppen en om herhaling te voorkomen?
  • Wat zijn interventies om de schadelijke gevolgen van kindermishandeling te beperken?
  • Hoe kan de jeugdprofessional de veiligheid van de jeugdige en de resultaten van de ingezette interventie(s) monitoren?

Meer weten?

Heb je vragen over mijn dienstverlening of wil je een vrijblijvende afspraak maken?

Bel 06-18872609 of stuur een e-mail naar marcolast@dejeugdbank.nl.

Agenda

Er zijn momenteel geen toekomstige evenementen.